Artiklid

Mine tagasi lehele: Artiklid

Energiaaudit – mida selle tellimisel silmas pidada?

Energiaaudit

Energiaaudit on protseduur, mis selgitab energia kasutamist ja säästmist ning kuidas suurendada energiaalast efektiivsust auditeeritaval objektil. Energiaauditi ulatus ja põhjalikkus on sõltuvad kasutatavast auditeerimise mudelist, konkreetsetest eesmärkidest ja võimalike inim- ja rahaliste ressursside tasemest.

Ehitusseaduses defineeritakse energiaauditit järgmiselt:

Energiaaudit on mõõtmistele ja kogutud andmetele tuginev analüüs, mis selgitab välja energia kasutuse sisekliima tagamisega hoones või selle eraldi kasutatavas osas, annab ülevaate hoone tehnilisest seisukorrast, energia kadudest ning võimalikest meetmetest energia kokkuhoiuks ja sisekliima parandamiseks hoones.

Käesoleval ajal on Eestis väga palju aktiivselt tegutsevaid ettevõtteid, kes reklaamivad oma teenuseid ja tooteid energiasäästu saavutamiseks väga väikese raha eest. Seepärast on oluline teada, mida silmas pidada tellides energiaauditit. Massiliselt tehakse energiaauditiks nimetatavat tööd “copy-paste” meetodil ja siin saab tegemist olla suhteliselt pealiskaudse tööga, mida müüakse energiaauditina. Hiljem on selle põhjal raske ja sageli isegi võimatu hinnata auditeeritava objekti tegelikku olukorda ning pakutud soovituste usaldusväärsust. “Copy paste” meetodil tehtud energiaauditid ei pruugi energia säästu anda, sest tegelik energia sääst nõuab kompleksset ja aega nõudvat lähenemist. Energiaaudit on protsess, mis võib kesta kuni mitu kuud.

Auditeerimise protsess koosneb mitmest etapist:

  •  objektiga tutvumine, mis algab kohtumisest hoone valdajaga või valdaja esindajaga, olemasoleva dokumentatsiooni ja üldiste andmete hankimisega, probleemide ja murede ärakuulamise ning esmaste vaatlustega;
  •  tarbitud soojuskulu, elektrikulu ja veekulu andmete hankimine ja vajalike mõõtmiste planeerimine ning läbiviimise korraldamine. Energiatarbe andmed peaks esitama hoone valdaja vastavalt raamatupidamislikele kulu andmetele. Audiitori ülesandeks jääb nende tõepärasuse hindamine ja võimalusel kahtlaste andmete korrigeerimine;
  •  objektil läbiviidavate mõõtmiste hulka kuuluvad oluliste ruumide temperatuuride mõõtmine ja enamikel juhtudel ka õhuniiskuse mõõtmine, millega määratakse nende ruumide temperatuuri muutused ja hinnatakse ventilatsiooni toimimist vähemalt ühe ööpäeva jooksul. Iseloomulikud piirde tarindite ja seadmete puudused fikseeritakse ning võimalusel fotografeeritakse. Vajadusel teostatakse termografeerimine.

Muret tekitav on tellijalt eelneva kolme aasta energiatarbe andmete tähtajaks kättesaamine.

Peamisteks raskusteks on :

  • korteriühistu ja/või juhtkond on vahetunud, andmed pole säilinud;
  • kõik eelnevate aastate andmed on antud arhiivi;
  • arvatakse, et eelnevate aastate tarbimisandmed (-harjumused) pole muutunud

Soojustehniliste arvutuste teostamiseks on vaja tehnilist dokumentatsiooni, kust saab võtta hoone piirdetarindite mõõdud, seinte, lagede paksused, isolatsioonimaterjalide nimistu ja kihtide paksused. Vajaliku dokumentatsiooni puudumisel tuleb audiitoril teha mõõtmised ja koostada puuduvad skeemid või pöörduda Tallinna Linnaplaneerimise Ameti Arhiivi või Tallinna Linnaarhiivi poole. Dokumentide koopiaid on võimalik tellida ja need saab kätte mõne päeva pärast.

Probleemsetes korterites (kõrge niiskus, madal temperatuur) olukorra fikseerimine nõuab aega, et saada tõesed andmed. Nendesse korteritesse paigaldatakse õhu niiskuse ja temperatuuri mõõtmise logerid, mis jäetakse üles mitmeks ööpäevaks, et saada tõesemaid andmeid, sest sisekliimat mõjutab ka inimtegevus. Mõõtmised on vaja läbi viia tööpäevadel, kui inimesed on tööl ja soovitavalt ka nädalavahetusel, mil pered viibivad enamuse aega kodus.

Energiaauditi eesmärkide hulka kuulub selliste soovituste andmine, mis võimaldaks tellijal kompleksselt kavandada energiasäästu meetmeid, saavutada tegelikkuses oodatav energiasääst, sisekliima paranemine ja soovitav tulemus.

ÅF-Consulting AS-i üheks tegevuse suunaks on energeetika-alased konsultatsioonid, energiaauditid, energiamärgiste väljastamine ja termograafia. Meie ettevõttes töötavad suurte kogemustebaasiga V kutsetaseme diplomeeritud energiaaudiitorid, kes ei saa lubada auditeerimist kui lihtsalt stampi, tiražeerimist “copy-paste” meetodil. Arvestades eelpool kirjeldatud tegevusi, siis kujuneb energiaauditi tegelik maksumus kordades kallimaks kui täna turul üldlevinud stamphinnad. Vaatamata meie kõrgemale hinnale võib tellija kindel olla, et saab lahenduse, mis ka tegelikus elus säästu annab.

 

Külgpaneeli navigatsioon