Teenused

Energiaaudit

Energiaaudit, mille eesmärgiks on anda ülevaade energia tarbimisest konkreetses hoones või tootmisprotsessis ja määratleda energiasäästu meetmete võimalikud rakendusalad. Kortermaja energiakadude täpne kaardistamine (energiaaudit) võimaldab määrata prioriteedid hoone renoveerimistööde teostamiseks.

 

Nomine Consult OÜ-l on hulgaliselt kogunenud kohalikke kogemusi energiasäästu meetmete kaardistamisel elamutes.

Soojusvarustuse majanduslikult eduka toimimise aluseks on vastavate süsteemide tehniline efektiivsus ja energiakadude tase. Samas on see ka aluseks rekonstrueerimise ja uuendamise investeeringute kavandamiseks vajalikele tasuvusarvutustele. Uusi investeeringuid on soojusvarustuses mõtet juurutada vaid siis, kui see viib olulisele efektiivsuse tõusule või kadude vähendamisele.

Mõõtmistega selgitatakse välja:

  • katelde kasutegur;
  • katlamaja kasutegur;
  • soojusvõrgu soojus- ja lekkekaod;
  • üksikute trassilõikude soojus- ja lekkekaod.

Saadud tulemuste põhjal on võimalik koostada kogu soojusvarustussüsteemi või üksikute komponentide (katlamaja, soojusvõrgud) efektiivsuse analüüs, aga ka määratleda seadmete optimaalse koormamise juhised ja režiimikaardid ning remondi vajadused. Samuti on võimalik reguleerida optimaalseks põlemis- ja juhtimisautomaatika vastavalt töörežiimile ja seadmete tehnilisele seisukorrale ning koostada seadmete majanduslikult tasuvaimad rekonstrueerimise ja uuendamise kavad.

Tuginedes mõõtmise tulemustele anname Teile omapoolsed soovitused soojusvarustussüsteemi efektiivsuse tõstmiseks.

 

Külgpaneeli navigatsioon