Teenused

Ettevõtete energia- ja ressursitõhususe audit

Tulenevalt  28.06.2016. a vastu võetud Keskkonnaministri määrusest nr 17 „Toetuse andmise tingimused meetme „Ettevõtete energia- ja ressursitõhusus” tegevuse „Energia- ja ressursi­auditite läbiviimine” jaoks avatud taotlemise korral“, rakendab Keskkonnaministeerium meedet „Ettevõtete energia- ja ressursitõhusus“ Euroopa Liidu eelarveperioodi 2014 – 2020 struktuuritoetuste vahenditest kogumahuga 222,85 miljonit eurot.

Meetme tegevuse raames toetakse ettevõtte ülevaatliku ja detailse energia- ja ressursiauditi tegemist. Projekti abikõlblikkuse periood on kuni 31.12.2023. a. Toetuse maksimaalne osakaal on 50% abikõlblikest kuludest, sh maksimaalselt 2 500 eurot ülevaatliku auditi ning 7 500 eurot ülevaatliku ja detailse auditi läbiviimise jaoks.

Tulenevalt Keskkonnaministri määruse 28.06.2016 nr 17 lisast „Nõuded ressursiauditile“ peab energia- ja ressursiaudit olema koostatud pädevate ja sõltumatute spetsialistide poolt. Auditit läbi viiva meeskonna juhtaudiitor peab olema volitatud insener (EQF tase 8) ühes järgnevatest valdkondadest:

  • ehitus, arhitektuur, kinnisvara ja geomaatika;
  • energeetika ja elektriala;
  • tehnika, tootmine ja töötlemine.

Detailse ressursiauditi tulemuseks on ressursisäästuprojekt koos soovitusliku tegevuskava, hinnangulise säästupotentsiaali, tasuvushinnangu ja seireplaaniga, mille põhjal on ettevõttel võimalik taotleda investeeringutoetust parima võimaliku ressursitõhusa tehnika soetamiseks ning ressursijuhtimissüsteemide ja IT rakendamiseks vastavalt Keskkonnaministri 04.07.2016 määrusele nr 22 Toetuse andmise tingimused meetme „Ettevõtete energia- ja ressursitõhusus” tegevuse „Investeeringud parimasse võimalikku ressursitõhusasse tehnikasse; ressursijuhtimissüsteemide ja toetavate IT-rakenduste toetamine” jaoks avatud taotlemise korral“

Ressursiauditi toetuse taotlemine:

Toetuse taotleja (edaspidi taotleja) võib olla äriühing, kelle põhitegevus vastab Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori (EMTAK 2008) koodidele:

  • mäetööstus (EMTAK 2008 jagu B, alajagu 05–09)
  • töötlev tööstus (EMTAK 2008 jagu C, alajagu 10–33), välja arvatud tubakatoodete tootmine (EMTAK 2008 jagu C 12).

Nomine Consult OÜ pakub Teile igakülgset abi energia- ja ressursitõhususe auditite koostamisel ning vastab esilekerkivatele küsimustele.

Meiepoolseks kontaktisikuks on Jüri Alasi.

e-post: Jyri.Alasi@nomineconsult.com

Külgpaneeli navigatsioon