Teenused

Soojusmajanduse arengukava

Nomine Consult OÜ on koostanud mitmeid erinevaid kohalike omavalitsuste soojusvarustuse ja kaugkütte arengukavasid.

Soojusmajanduse arengukava  on kohaliku omavalitsuse haldus­territooriumil soojusmajanduse arengusuundi määratlev ja nende elluviimise võimalusi kavandav planeerimisdokument, milles on hinnatud piirkonna looduslikke ressursse, energia­kasutuse korraldust, seadusandlikku tausta, arenguperspektiive ja arengupotentsiaali ning investee­ringute prioriteete.

Soojusmajanduse arengukava koostatakse koostöös soojusettevõtjaga ning enne arengukava vastuvõtmist kinnitab selle sisu tehnilist poolt vähemalt volitatud inseneri 8. taseme soojustehnikaalast kutsekvalifikatsiooni või sellele vastavat taset omav isik. Soojusmajanduse arengukava koostamisel peab lähtuma erapooletust teabest.

Soojusmajanduse arengukava peab selgitama välja, kas ja millisel viisil peab asjakohases võrgupiirkonnas jätkama kaugkütte arendamisega või peab piirkonna arendamisel kasutama osaliselt või täielikult lokaalkütet.

Tingimused:

Majandus ja taristuministri määrusega 05.05.2015 nr 40 Soojusmajanduse arengu­kava koostamise toetamise tingimused“ antakse toetust soojusmajanduse arengukava koostamiseks või kaasajastamiseks, mis aitab kaasa kohaliku soojusmajanduse efektiivsemale planeerimisele. Selle eesmärk on soojusmajanduse arengu­kava alusel eelduste loomine energia lõpptarbimise vähendamiseks, sealhulgas soojusenergia efektiivsema tootmise ja edastuse arvelt.

Katlamaja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Failid:

Kutsetunnistus -Volitatud energiatõhususe spetsialist tase 8

 

 

 

 

Külgpaneeli navigatsioon