Teenused

Keskkonnamõju hindamine

Keskkonnamõju hindamine (KMH) on menetlus, mille eesmärk on anda menetluse osapooltele teavet arendaja kavandatud tegevusega kaasnevast mõjust keskkonnale ning töötada välja kavandatava tegevuse variant, millega hoitakse ära või minimeeritakse võimalikku kahju keskkonnale.
Keskkonnamõju hinnatakse, kui:

  • taotletakse tegevusluba, kui loa taotlemise põhjuseks olev kavandatav tegevus toob eeldatavalt kaasa olulise keskkonnamõju;
  • taotletakse tegevusloa muutmist, kui loa muutmise põhjuseks olev kavandatav tegevus toob eeldatavalt kaasa olulise keskkonnamõju;
  • kavandatakse tegevust, mis võib üksi või koostoimes teiste tegevustega eeldatavalt oluliselt mõjutada Natura 2000 võrgustiku ala.

Tegevusluba on: ehitusluba, ehitise kasutusluba, keskkonnakompleksluba, vee erikasutusluba, välisõhu saasteluba, jäätmeluba, ohtlike jäätmete käitluslitsents, kiirgustegevusluba, maavara kaevandamise luba, geoloogilise uuringu luba, üldgeoloogilise uurimistöö luba, mõni muu eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga kavandatavat tegevust lubav dokument.

Külgpaneeli navigatsioon