Teenused

Lubatud heitkoguste projekt

Koostame välisõhu saasteloa taotlemiseks  lubatud heitkoguste (LHK) projekti koos välisõhu saasteloa taotluse vormistamisega ning aitame välisõhu saasteloa taotlemisel.

Pakutav teenus lubatud heitkoguste projekt  sisaldab kogu vajaliku dokumentatsiooni koostamist, sh käitiste saasteallikate kindlaks tegemist ja saasteainete heiteparameetrite määratlemist või arvutusi sõltuvalt saasteallikast ning saasteainete hajumise modelleerimist tarkvaraga Breeze AerMod.

Saame aidata saasteainete heitkoguste arvutamisel ja heitkoguste määramismetoodika kindlaksmääramisel, kui puuduvad keskkonnaministri kinnitatud metoodikad. Pakume ka keskkonnatasude deklaratsioonide ja aruannete koostamise teenust käitise poolt esitatavate  lähteandmete alusel.

Välisõhu kaitse seadus ja keskkonnaministri määrused sätestavad:

  • põletusseadmetest välisõhku eralduvate saasteainete lubatud heitkoguste (LHK) määramise korra ja määramismeetodid;
  • saasteainete heitkogused ja kasutatavate seadmete võimsused, millest alates on nõutav välisõhu saasteluba ja erisaasteluba;
  • saasteainete heitkoguste piirväärtused;
  • välisõhu saastatuse taseme piir-, sihtväärtused ja saastetaluvuse piirmäärad;
  • välisõhu saasteloa ja erisaasteloa taotluse ja loa vormid, loataotluse sisule esitatavad nõuded;
  • välisõhu saastatuse taseme määramise korra.

Vastavalt Välisõhu kaitse seadusele ja keskkonnaministri määrustele tuleb LHK projektiga määrata gaasi, tahke või vedelkütuse põlemisel suitsugaasidega välisõhku eralduvate saasteainete süsinikdioksiidi CO2, vääveldioksiidi SO2, lämmastikoksiidide NOx, süsinikoksiidi CO, lenduvate orgaaniliste ainete heitkogused ning anda keskkonnakaitseline hinnang põletusseadmete tööle ja taotleda seatud korra kohaselt välisõhu saasteluba.

Külgpaneeli navigatsioon