Teenused

Õhusaastearvutused ja modelleerimine

Õhukvaliteeti ja selle hindamist käsitleb Keskkonnaministri määrus nr 112 määrus „Saasteainete heitkoguste piirväärtused suurtest põletusseadmetest väljuvate gaaside mahuühiku kohta“  ja lisaks EL direktiivid, mis on liikmesriikidele kohustuslikud. Nimetatud seadusandlus sätestab õhusaaste mõõtmiste või hindamiste sageduse ja ulatuse.

Nomine Consult OÜ kasutab hajuvusarvutuste teostamisel Enviman tarkvara, mis baseerub nn AERMOD-mudelile. Hajuvusmudel põhineb Gaussi metoodikal ja on võimeline arvesse võtma mitu  saasteallikat ja kliimatingimuste reaalset mõju. Mudel arvutab saasteainete hajuvuse atmosfääri planetaarses piirkihis juhindudes meteoroloogilistest tingimustest, aga ka saastelehviku tõusust, sadenemisest ümberkaudsetele  ehitistele ja teistele takistustele ning korstna mõõtudest jne.

 

Külgpaneeli navigatsioon